Rekrutacja 2019/2020
 • E-dzienniczek

  Sprawdz on-line oceny swojego dziecka

 • Plan lekcji

  Plan zajęć oraz harmonogramy zajęć pozalekcyjnych

 • Jadłospis

  Aktualne dania dostepne w naszej stołówce

Szybki kontakt

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie

ul. Mroza 25
10-692 Olsztyn

tel.: 725 556 612
tel./fax 89 523 65 39

Aktualne godziny zajęć

8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.05 – 10.50
11.00 – 11.45

11.55 – 12.40
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.40 – 15.25

Niepodległa i wierna Dziedzictwu Radosna Szkoła Szkoła odkrywców talentów Szkoła z klasą Dobrze zaprojektowana szkoła - Olsztyn Mistrzowie kodowania Szkoła w pilotażu programowania Moje miasto bez elektrośmieci

Samorząd Uczniowski

DRODZY UCZNIOWIE!

Witamy serdecznie na stronie Samorządu Uczniowskiego, na której będziemy starali się na bieżąco informować o naszych planach oraz zachęcać Was do współuczestniczenia w proponowanych przez nas działaniach. Prosimy wszystkich o wsparcie, ciekawe propozycje i taką postawę, która pomoże współtworzyć jakość naszej szkoły, a nam pozwoli na zrealizowanie wszystkich pomysłów i uatrakcyjnienie uczniowskiej codzienności.

W Społecznym Zespole Przedszkolno – Szkolnym odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu tajnym wybrano nowych członków i opiekunów tego organu:

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 • Przewodniczący – Jakub Milejski – klasa III gimnazjum

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • Iwona Kowalska

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 101 W OLSZTYNIE

 

Rozdział l

 1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” tworzą wszyscy uczniowie.

 

Rozdział II

Cele i zadania Samorządu

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji praw uczniowskich takich jak:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.
 7. Prawo do opiniowania i wnioskowania w sprawie projektu statutu szkoły i jego zmian w części dotyczącej praw i obowiązków ucznia.
 8. Opiniowanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu odwoławczego.
 9. Prawo do delegowania swojego przedstawiciela do komisji rozpatrującej odwołania uczniów od oceny zachowania.

 

Rozdział III

Organizacja działania Samorządu Uczniowskiego i jego organów

Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu uczniów jest zebranie uczniów klasy.

 1. Zebranie uczniów klasy wybiera spośród siebie Gospodarza Klasy, Zastępcę i Skarbnika, którzy tworzą „Samorząd Klasowy”.

 

Ogół uczniów kl. lV-VIII spośród siebie wybiera Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje jego Prezydium w skład którego wchodzą Samorządy Klasowe.

 1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wyłania spośród siebie Zastępcę, Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezydium dokonuje swojego ukonstytuowania na pierwszym swoim posiedzeniu.
 3. Najwyższą władzą ogółu uczniów jest zebranie wszystkich uczniów. Może być zwołane raz w czasie kadencji.
 4. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok, począwszy od wyborów, które winny się odbyć do 20 września, do dnia następnych wyborów.
 5. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje nauczyciel wybrany przez ogół uczniów z kl. IV-VIII większością głosów.

 

Rozdział IV

Opiekun Samorządu

Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

 1. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.
 2. Kandydatami na funkcję Opiekuna Samorządu są nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klas.

 

Rozdział V

Tryby podejmowania uchwał Samorządu Uczniowskiego,

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Samorządu.

 1. Listę uczestników posiedzenia oraz liczbę członków niezbędnych do prowadzenia obrad ustala każdorazowo Sekretarz lub Przewodniczący.
 2. Samorząd Uczniowski decyduje samodzielnie czy protokołować uchwały.

Za protokoły Samorządu Uczniowskiego odpowiada Sekretarz Prezydium.

 

Rozdział VI

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory Przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych odbywają się w głosowaniu tajnym.

Wybory do Samorządu Klasowego

Kandydatów na poszczególne funkcje w Samorządzie Klasowym mogą zgłaszać wszyscy uczniowie danej klasy lub może zgłosić chęć kandydowania sam uczeń.

 1. W przypadku zgłoszenia kandydata przez ucznia, zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. W pierwszej kolejności wybiera się Gospodarza Klasy, następnie Zastępcę i Skarbnika.
 3. Osoba, która nie została wybrana na Gospodarza Klasy może ubiegać się o funkcję Zastępcy Gospodarza i Skarbnika.
 4. Zwycięża ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 5. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.

 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego SU powołuje się 3 osobową Komisję Wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów oraz przeprowadza wybory.

 1. Kandydaci na Przewodniczącego SU nie mogą wchodzić w skład Komisji Wyborczej,
 2. Swoje kandydatury mogą zgłaszać inni uczniowie spoza Samorządów Klasowych.
 3. Określa się minimalną liczbę dwóch kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 4. Kandydujący na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może organizować na trenie szkoły kampanię wyborczą, która kończy się w dniu poprzedzającym wybory.
 5. Zwycięża ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 6. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.

 

Wybrany w wyborach Przewodniczący SU decyduje, komu powierzy funkcję Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.

 

Rozdział VII

Prezydium SU opracowuje semestralny plan działania.

Prezydium SU może prowadzić zbiórki pieniężne na określone cele.

 1. Z wydatkowania zebranych środków rozlicza się Skarbnik przed Prezydium.

Samorządy Klasowe mogą prowadzić zbiórki pieniędzy na określone cele, z wydatkowania tych pieniędzy rozlicza się Skarbnik przed klasą.Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji