COMENIUS

Podsumowanie Programu Comenius:

Projekt „A hero in Each of Us – Towards a Better World by Small Deeds” (Bohater w każdym z nas – w stronę lepszego świata poprzez drobne uczynki) realizowany w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół dobiega końca. To była niesamowita przygoda i możliwość poznania wielu przyjaciół z krajów partnerskich. Zostały nam ostatnie zadania do realizacji i podsumowanie wszystkiego na wspólnej konferencji za pośrednictwem łączy internetowych, ale już teraz chcielibyśmy pochwalić się sukcesami związanymi z realizacją pierwszego międzynarodowego projektu w Stojedynce.

Po pierwsze otrzymał on najwyższe oceny pokontrolne od przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, którzy odwiedzili nas z wizytą monitorującą, stwierdzając prawidłowość realizowanych założeń, a także wysoką jakość podejmowanych działań. Kolejnym wyróżnieniem okazało się zdobycie prestiżowej nagrody: European Language Label (ELL) to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany instytucjom i indywidualnym nauczycielom. Konkurs organizowany jest od roku 1998 r. przez Komisję Europejską. W Polsce prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej od roku 2002. Nagrodą w konkursie jest prestiżowy certyfikat ELL podpisany przez Komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ministra Edukacji Narodowej w Polsce.

Celem konkursu jest wyróżnienie tych instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie języków obcych z pasją, w twórczy sposób rozwijają ciekawe projekty i przedsięwzięcia językowe. Laureatami konkursu ELL zostają instytucje i nauczyciele, którzy szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne metody nauczania, wykraczając poza ramy podstawy programowej, uczą języków obcych w celu  lepszego poznania otaczającego świata.

Najważniejszym kryterium oceny projektów jest ich innowacyjność. Innowacyjność w dziedzinie projektów językowych polega na znalezieniu środków niedostępnych w dotychczasowej praktyce nauczyciela języka obcego, służących do lepszego rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych (obejmujących kompetencje ogólne, językowe, socjolingwistyczne i pragmatyczne, interkulturowe) albo umożliwiających pełną realizację potrzeb i uzupełnienie braków kompetencyjnych uczniów.

Pozostałe kryteria:

 • Jakość zrealizowanych działań.
 • Zrozumiały opis projektu, który zawiera informacje o działaniach zrealizowanych w projekcie.
 • Nowatorskie metody dydaktyczne zastosowane w projekcie.
 • Atrakcyjność projektu dla jego uczestników.
 • Osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały.
 • Korzyści dla uczestników projektu.
 • Wpływ rezultatów projektu na podniesienie kompetencji językowych jego uczestników.
 • Możliwość zastosowania rezultatów projektu w pracy z innymi grupami odbiorców.

Nasi partnerzy zgłosili jako koordynatorzy wspólnych działań nasz projekt do konkursu organizowanego w Pradze i okazało się, że wygrał on rywalizację i zostanie nagrodzony we wrześniu certyfikatem ELL.

Jesteśmy szczęśliwi, że już pierwszy nasz projekt jest oceniany tak wysoko i możemy pochwalić się międzynarodowymi wyróżnieniami. Mamy nadzieję na realizację kolejnych już wkrótce.

Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Kraje uczestniczące:

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
 • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Chorwacja, Turcja
 • oraz Szwajcaria.

Nasza dotychczasowa działalność:

Współpracujemy

Projekt Comenius 

Pierogi – Przepis na pyszne polskie danie 

Laureaci szkolnej pokojowej nagrody Nobla

Szkolne pokojowe nagrody Nobla

Peace Contract

COMENIUS CZECHY SŁOWACJA 2014

Christmas products – Ozdoby Bożonarodzeniowe

 „A Hero in Each of Us – Towards a Better World by Small Deeds”

Zielona Szkoła

Bajka Comenius

Logo projektu Comenius

Prezentacja Comenius

Spotkanie uczestników projektu Comenius

 

Podziel się:

Zobacz również
Współpracujemy
WaszaEdukacja.pl
Ambasador przyjaznej edukacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
WSSE
UWM
Schronisko
Kapitał Ludzki
Olsztyn
Spręcograf
eTwinning
Erasmus +
Cambridge English
English Perfect
ZHR
Instytut Goethego UWM
Zeto
Falco
Wojewódzka Komenda Policji
Przemienieccy
Set point
Uniwersytet dzieci
Szkoła 101 Olsztyn

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie
ul. Mroza 25, 10-692 Olsztyn
tel.: 725 556 612, tel.: 89 523 65 39
Facebook

Na stronie
Polecamy
Najnowsze na stronie
Facebook